Oto Fun

  • Ngành: Diễn đàn, cộng đồng
  • Vị trí: Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm vi công việc: Bài dự thi của Oto Fun
  • Màu sắc chủ đạo: Màu Cam
  • Loại: Brand Guideline

 

Oto Fun – Bài dự thi thiết kế Logo