Life Compass

  • Ngành: Giáo dục và đào tạo
  • Vị trí: TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế thương hiệu
  • Màu sắc chủ đạo: Xanh Dương

 

Life Compass – Set For Yourself

Lấy LA BÀN là biểu tượng với ý nghĩa muốn giúp tất cả mọi người thiết lập lại cuộc sống, cùng với màu xanh dương tương chưng cho hòa bình.